Træf ved Dyreborg 18 - 19 juni 2022

Kære Meginsejlere.

Nu er tiden inde til at planlægge sommertiden og i år kan vi indbyde til MeginBowle, årets store træf for alle, der holder af at sejle i vores skønne små joller - og i år indbyder vi også Stormegin og håber at se Meginjollens storebror med til stævnet på Grønsund.

Stævnets lokale drivkraft er Henning Ringe Ibsen, der sammen med sejlklubben i Stubbekøbing planlægger stævnet.

Farvandet Grønsund egner sig virkelig godt til Meginsejlads med smukke kyster, der beskytter mod "det store hav". Sejlklubben glæder sig til at få besøg af os og har sat alle sejl til, så det blir en oplevelse for både os sejlere og egnen.

For de interesserede har Henning udarbejdet en vejledning dels i trimning og råd for sejlads og dels med råd og tip, når man sejler kapsejlads. Send Henning et praj, ( heri1805@outlook.dk ), så sender han sine råd og erfaringer.

Den bedste forberedelse til stævnet er at sejle meget og nyde det. Og til selve stævnet er det netop sejlglæden der er i højsædet. Der er plads til både erfarne garvede sejlere og nybegynderen. Nogen kommer først, men den store kunst er at få sin jolle til at sejle godt i forhold til det man selv kan lide, nyde at se de andre og måske hente råd og ideer, vi har tradition for gavmildt at dele ud af til hinanden.

Her er program og indbydelse under dette brev. Meld dig/Jer gerne til inden så længe, så arrangørerne kan få et overblik over hvor mange vi blir.

Mange meginhilsner
Paul

Paul Chr. Arnbak, (formand for Meginklubben)
Under Skoven 3, Stinesminde, 9500 Hobro
tlf. 21772972
mail fjordsejler@gmail.com

Dear Main Sailors.

Now is the time to plan summer time and this year we can invite you to MeginBowle, this year's big meeting for everyone who likes to sail in our beautiful little dinghies - and this year we also invite Stormegin and hope to see Meginjollen's big brother at the event at Grønsund.

The event's local driving force is Henning Ringe Ibsen, who together with the sailing club in Stubbekøbing is planning the event.

The waters Grønsund are really well suited for Meginsejlads with beautiful shores that protect against the "big sea". The sailing club is looking forward to being visited by us and has set all sails, so it will be an experience for both us sailors and the area.

For those interested, Henning has prepared a guide partly in trimming and advice for sailing and partly with advice and tips when sailing racing. Send Henning a message, (heri1805@outlook.dk), and he will send his advice and experiences.

The best preparation for the convention is to sail a lot and enjoy it. And for the event itself, it is precisely the joy of sailing that is in the forefront. There is room for both experienced seasoned sailors and the beginner. Someone comes first, but the great art is to make your dinghy sail well in relation to what you like, enjoy seeing the others and maybe pick up advice and ideas we have a tradition of generously sharing with each other.

Connected her program and invitation. Feel free to sign up before long, so that the organizers can get an overview of how many we will be.

Many main greetings 29.4.21
Paul

Paul Chr. Arnbak, (chairman of Meginklubben)
Under Skoven 3, Stinesminde, 9500 Hobro
tel. 21772972
mail fjordsejler@gmail.com

Image: